A-ritning
Arkitektens ritning som skalenligt visar mått och rumsfördelning. Även underlag för entreprenörens byggarbete.

Anmälan
För flertalet av åtgärder som berör en byggnads inre krävs en anmälan. Anmälan leder normalt till ett Tekniskt samråd.

Anslutningsavgift V/A.
Avgift för påkoppling till kommunalt vatten och avloppsystem.

BBR
Boverkets byggregler. Regelsamling som uttrycker de funktionskrav och den standard som enligt Plan och Bygglagen (PBL) ska kunna ställas på en färdig byggnad.

Byggförsäkring
En frivillig försäkring för bygg fel som inte täcks av entreprenörens 10-åriga försäkring.

Bygglov
Skriftligt tillstånd att uppföra, bygga om, bygga till en byggnad, förändra fasad och tak samt för att ändra användning av byggnaden med mera. Ansökan ska prövas främst gällande lokalisering och yttre utformning.

Byggsats
Alla ingående komponenter ovan grund.

Byggrätt
En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. Regleras i detaljplanen, exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, hur många kvadratmeter som får byggas, högsta våningsantal och byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader med mera. Delad entreprenad. Delad entreprenad på flera parter innebär att du träffar separata avtal med olika entreprenörer såsom byggentreprenör, markentreprenör, grundläggningsentreprenör, olika hantverkare etc.

Detaljplan
Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. Fastighetsbildning och bygglov ska i princip alltid följa en gällande detaljplan.

Elanslutningsavgift
Kostnad för att ansluta en fastighet till elnätet.

Förhandsbesked
Ett sätt att tidigt (innan bygglov) få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.

Friggebod
Populär benämning på bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov. Inom varje småhustomt får man uppföra en eller flera komplementbyggnader på tillsammans maximalt 15 kvadratmeter med en nockhöjd på högst 3 meter. De får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Tillstånd krävs om man bygger närmre än 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Giltighetstid
Ett bygglov, rivningslov eller marklov gäller i fem år men själva åtgärden, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år. Inmätning. Mätning för att bestämma ett eller flera föremåls läge i ett geografiskt referenssystem (koordinatsystem).

K-märkt
K-märkt var ett begrepp som förr pekade ut särskilt värdefull kulturhistorisk bebyggelse. Begreppet används inte längre i stadsplanering men hörs ofta i folkmun. Dagens motsvarighet inom planering är beteckning Q eller q i en detaljplan. Detta talar om att enskild byggnad eller ett område har kulturhistoriskt värde som ska K-ritning. Konstruktionsritning som tas fram av byggnadskonstruktör som visar bärkraftighet, dimensionering och stomritning.

Kontrollansvarig
Vid bygg, mark eller rivning behövs ofta en kontrollansvarig. Personen ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.  Det är byggherren som ska utse kontrollansvarig. Den kontrollansvarige: 
• hjälper dig upprätta förslag till kontrollplan 
• ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs 
• närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök 
• dokumenterar sina byggplatsbesök 
• ger ett utlåtande till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Köpeavtal
Skriftlig överenskommelse mellan köpare och säljare som reglerar köpeskilling och tillträdesdatum mm.

Lagfart
Lagfart är ett bevis på att det är du som äger en fastighet. Oftast hjälper din bank till att söka lagfart. Det är inskrivningsmyndigheten som kontrollerar att vissa åtgärder är uppfyllda till exempel att köpehandlingarna uppfyller formella krav. Som ägare till fastigheten registreras du i det centrala fastighetsregistret och får som bevis på det ett lagfartsbevis/inskrivningsintyg utfärdat.

Markarbete
Förberedande arbete för att kunna gjuta en grund, sprängningsarbeten, anläggning av gräsmatta, infart, parkering etc.

Marklov
Skriftligt tillstånd som krävs för schaktning eller fyllning, om det avsevärt ändrar markens höjdläge. Ansökan om marklov ska göras hos kommunen.

Nybyggnadskarta
En karta över fastigheten dvs tomten. Kartan är också en del av bygglovshandlingarna.

Nyckelfärdigt
Byggsats + entreprenad (byggnation). Ej innehållande kostnad för mark och grund.

Pantbrev
Ett dokument som används som säkerhet för lån. Kostnad för uttag är 2 % av det totala belopp som är belånat med bottenlån.

Planritning
En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. En planritning innehåller alltså funktioner, mått och byggnadsytor (så kallade BYA). Ofta är 1:100 en bra skala för planritningar.

Planavgift
Avgift för de kostnader som kommunen har haft när detaljplanen togs fram.

Produktionskostnadskalkyl
Sammanställning av kostnader som vanligtvis önskas av banken.

S-system
Ventilationssystem som bygger på självdrags, dvs. som styrs genom hur värme påverkar luftströmmar.

Slutbesiktning
Utförs av en oberoende besiktningsman tillsammans med entreprenören (köparen).

Slutbesked
För att bygget ska anses avslutat och du ska få flytta in krävs ett slutbesked från Byggnadsnämnden som utfärdar det förutsatt att alla krav är uppfyllda.

Slutsamråd
Med kommunen på plats genomgång att ta huset i bruk.

Startavgift
Avgift till kommunen för handläggning av startmöte och startbesked.

Startbesked
Skriftligt besked från Bygglovsnämnden som innebär att du nu kan påbörja ditt bygg.

Startmöte
Möte med kommun och kontrollansvarig för godkännande av byggstart.

Tomt
Marken för din byggnation. Bra att tänka på: är kommunalt V/A framdraget, byggrätt, eventuella nödvändiga sprängningsarbeten etc.

V/A
Vatten och avlopp.